KONKURS 22 000

WYNIKI KONKURSU!

Bardzo się cieszymy, że cieszył się on tak dużym powodzeniem! Ilość nadesłanych zgłoszeń konkursowych oraz kreatywność Waszych odpowiedzi przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie lada wyzwaniem było dla nas wyłonienie laureatów.

Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

I miejsce - Pan Michał z miejscowości Borzuchowo-Daćbogi
Nagroda o wartości 1100 zł:

- Pojemnik uniwersalny mobiBOXX 300L
- Bluza PUDZIAN TEAM
- Ręcznik PUDZIAN TEAM

II miejsce – Pan Dawid z miejscowości Templewo
Nagroda o wartości 250 zł:

- Bluza PUDZIAN TEAM
- Ręcznik PUDZIAN TEAM

III miejsce – Pan Jarosław z miejscowości Ożary
Nagroda o wartości 120 zł:

- Koszulka PUDZIAN TEAM
- Ręcznik PUDZIAN TEAM

Wyróżnienia (nagrody niespodzianki):
- Pan Adam z miejscowości Mechowo
- Pan Paweł z miejscowości Kępa Borzechowska
- Pan Dominik z miejscowości Giemlice
- Pan Sławomir z miejscowości Szczytniki
- Pan Robert z miejscowości Chobotki
- Pan Jarosław z miejscowości Miłkowice-Stawki
- Pan Łukasz z miejscowości Grabnik
- Pan Paweł z miejscowości Tymowa
- Pan Rafał z miejscowości Domecko
- Pan Marek z miejscowości Chomętowo

Gratulujemy!

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą na adresy korespondencyjne wskazane w zgłoszeniach.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, ponieważ już niedługo ogłosimy kolejny konkurs!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE

 

§1

 1. Organizatorem konkursu jest SWIMER Łukasz Otremba
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie oznacza akceptację warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§2

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które nabyły zbiornik AgroTank 22.000 L marki Swimer. Udział osób niepełnoletnich lub z ograniczoną lub wyłączoną zdolnością do czynności prawnych jest możliwy pod warunkiem wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w konkursie przez prawnego opiekuna takiej osoby.
 2. W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.

                                                                            

§3

 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania:
 1. Dlaczego wybrałeś produkt marki Swimer – zbiornika Agro Tank 22.000 L ?
 2. Dlaczego poleciłbyś swojemu sąsiadowi zbiornik Agro Tank 22.000 L?
 1. Oceny odpowiedzi dokonuje 3 osobowa komisja, gdzie każdy z członków przyznaje uczestnikom od 1 do 10 punktów za każdą odpowiedź. Zwycięzcą pozostaje uczestnik, którego odpowiedzi uzyskały łącznie największą ilość punktów. W razie remisu decydujący głos ma przewodniczący komisji.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie polega na przesłaniu odpowiedzi na pytania opisane w ust. 1 wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej. Zgłoszenia niepełne mogą być przez organizatora pominięte bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

 

§4

 1. Konkurs trwa od 7.12.2021 r. do 06.01.2022 r. do godz. 23:59.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z odpowiedziami na pytania konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na następujące dane: Swimer Łukasz Otremba, ul. Płaska 64, 87-100 Toruń lub konkurs@swimer.pl. W konkursie biorą udział zgłoszenia i odpowiedzi faktycznie doręczone organizatorowi w okresie, o którym mowa w ust. 1.

 

§5

 1. Nagrodami dla zwycięzców konkursu są:
 1. Za zajęcie pierwszego miejsca – pojemnik mobiBOXX 300l, bluza, ręcznik, o wartości 1100,00 zł
 2. Za zajęcie drugiego miejsca – bluza, ręcznik, o wartości 250,00 zł
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca  koszulka, ręcznik o wartości 120,00 zł
 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się  w dniu 12.01.2022 r. na stronie internetowej organizatora pod adresem www.swimer.pl
 2. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą na adresy korespondencyjne wskazane w zgłoszeniach, w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Mając na uwadze treść obowiązujących przepisów prawa, Organizator powstrzyma się z wydaniem nagrody do czasu przekazania przez zwycięzców na jego rzecz kwoty podatku dochodowego, jaki organizator jest obowiązany odprowadzić za zwycięzców w związku z przyznaniem im nagrody.

 

§6

 1. W związku z uczestnictwem w konkursie organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników jako Administrator Danych Osobowych (ADO). Kontakt z ADO możliwy jest przy użyciu danych wskazanych w §1 ust. 2 Regulaminu. Przetwarzanie to odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji uczestnika konkursu pod kątem spełniania przez niego warunków uczestnictwa w konkursie oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu i przekazania mu nagrody – art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia;
 2. spełnienia przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości, w szczególności ewidencji księgowej nagrody oraz odprowadzenia należnego podatku od nagrody (dotyczy zwycięzców konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia;
 3. rozpoznawania reklamacji związanych z uczestnictwem w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. c oraz f ww. rozporządzenia;
 1. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną oraz prawną. Ze względu na transmisję ogłoszenia wyników dostępny publicznie będzie wizerunek zwycięzcy, jeśli ten zdecyduje się wówczas wziąć udział w ogłoszeniu wyników.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (jako danych do kontaktu),  jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji. W zakresie uczestnictwa w konkursie konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego. Zwycięzca ze względów prawa podatkowego może być zobowiązany dodatkowo do podania daty urodzenia, nr PESEL lub NIP. Odmowa udostępnienia ww. danych skutkować może odpowiednio uniemożliwieniem uczestnictwa w konkursie, odebrania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu i osób składających reklamacje przetwarzane są do czasu przedawnienia się roszczeń tych osób względem Administratora zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz miesiąc następujący po upływie tego terminu. Dane osobowe zwycięzców konkursu przetwarzane będą przez czas przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej, wynikającym z przepisów prawa oraz miesiąc następujący po upływie tego terminu.
 4. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, a także cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu).
 5. Posiadają Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

§7

 1. Reklamacje związane z konkursami można zgłaszać ustnie lub pisemnie na adres organizatora wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Odpowiedź na reklamacje udzielona będzie w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od jej wpływu do organizatora.

 

§8

 1. Na rzecz organizatora zastrzega się prawo zmiany czasu trwania konkursu lub jego odwołania, jeśli wynikać to będzie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

 

Zapraszamy także do kontaktu na:

 logo_teams.jpg   logo_skype.pngZoom-Logo.pnglogo_whatsapp.png  logo_messenger.png

Masz pytania? Napisz do nas: